Criteria en eisen

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk Erkend Streekproduct en het streekmerk “Erkend Groene Hart Streekproduct” te mogen voeren moeten de producten voldoen aan de volgende 4 eisen:

Als begrenzing van het Groene Hart geldt de kaart van het het gebied zoals die door het Bestuurlijk Platform wordt gehanteerd.

 

 1. Er is een duidelijk omschreven productiegebied: de streek: het Groene Hart. Bij het keurmerk ‘erkend streekproduct’ wordt een nauwkeurige omschrijving van het productiegebied gehanteerd. Dit productiegebied wordt aangeduid als ‘de streek’. De grondstoffen zijn afkomstig uit de streek en ook de verwerking vindt er plaats.
 2. De grondstoffen zijn afkomstig uit het Groene Hart. Het keurmerk ‘Erkend Groene Hart Streekproduct’ staat voor een gegarandeerde herkomst van de grondstoffen uit het Groene Hart. Hiervoor zijn de volgende eisen gesteld: In principe moeten alle basis- en kenmerkende grondstoffen uit het Groene Hart komen en bij samengestelde producten dient tenminste 51% van de grondstoffen (als percentage van het totaal gewicht van de grondstoffen) uit het Groene Hart te komen. Aan de hand van een aantal voorbeelden worden deze eisen toegelicht: In het geval van producten met een duidelijk kenmerkende basisgrondstof, zoals brood, zuivelproducten, vlees, honing, vruchtensappen, bier, wijn, dient de basisgrondstof volledig in het Groene Hart te zijn geproduceerd. In het geval van samengestelde grondstoffen, zoals jam, siroop en gebak dient daarbij tenminste 51% van de grondstoffen uit het Groene Hart afkomstig te zijn. Voor dierlijke producten (vlees, eieren, zuivel) geldt dat ook het voer voor minimaal 51% uit het Groene Hart afkomstig moet zijn. Voor vlees geldt tevens dat de dieren in het Groene Hart geboren moeten zijn, of tenminste het grootste deel van hun leven in de streek hebben geleefd. 
 3. De be- en verwerking vindt plaats in de streek. De be- en verwerking van de grondstoffen dient plaats te vinden binnen de grenzen van het Groene Hart. Onder bewerking wordt o.a. verstaan het sorteren, verpakken van producten die voor verkoop worden aangeboden. Onder verwerking wordt verstaan de bereiding en het samenvoegen van grondstoffen op een dusdanige manier dat een nieuw product (eindproduct) ontstaat dat voor verkoop wordt aangeboden. Het is de bedoeling van het keurmerk ‘Erkend Groene Hart Streekproduct’ de (kleinschalige) regionale economie te stimuleren. Indien er onvoldoende passende be- en verwerkingscapaciteit in het betreffende gebied aanwezig is, kan ontheffing worden verleend. 
 4. Producten en grondstoffen worden op een maatschappelijk verantwoorde (duurzame) wijze geproduceerd. Onder ‘maatschappelijk verantwoord’ verstaan we onder meer dat de productie en verwerking voldoet aan bovenwettelijke duurzaamheidseisen of eisen op het gebied van dierenwelzijn. Om dit te bepalen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij en gebruik gemaakt van bestaande duurzaamheidskeurmerken en de door SPN en aangesloten regionale organisaties opgedane expertise op dit gebied. De volgende vormen van maatschappelijk verantwoord produceren komen in ieder geval in aanmerking:
  – Biologische landbouw en verwerking
  – Milieukeur
  – Beter Leven (2 sterren of vergelijkbaar is minimum eis)
  – Productie en behoud van oude (land) rassen.

Voor alle overige gevallen geldt dat op de productiebedrijven aanvullende inspanningen worden gedaan op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en het behoud van biodiversiteit. Voor de productie van grondstoffen is natuurinclusieve landbouw het uitgangspunt. Inspanningen voor een verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen (water, energie) zijn een pré.

Voor producten afkomstig uit de veehouderij geldt dat er sprake is van diervriendelijke houderijsystemen. In alle gevallen geldt dat de grondstoffen niet afkomstig mogen zijn uit reguliere intensieve veehouderij of verwarmde kassen (voor geforceerde productie).Voor AGF producten geldt dat de teelt grond- en seizoensgebonden is (geen substraatteelt en geen verwarmde kassen). Als onderdeel van de SPN systematiek zijn de afgelopen jaren nieuwe criteria ontwikkeld voor duurzame visserij in de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer (zie bijvoorbeeld www.waddengoud.nl). Na het doorlopen van de standaardprocedure wordt het keurmerk ‘Erkend Streekproduct’ toegekend aan producten die voldoen aan alle bovenstaande eisen. De producten worden opgenomen in de centrale database op deze website inclusief de beschrijving van de specifieke eisen die gelden voor de producten cq. desbetreffende bedrijven. Ook wordt vermeld aan welke (duurzaamheids)keurmerken de producten en bedrijven voldoen. De stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) waarborgt de naleving van de gestelde eisen. Hiertoe wordt onafhankelijke controle georganiseerd.